DetailplaneeringudPLANEERINGUTE TEATED


Luunja Vallavolikogu on 30. juuni 2016 otsusega nr 46 jätnud algatamata Muri külas Rasmuse maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). Planeeringu eesmärk on kaaluda planeeritava maa-ala kuni kaheksaks elamukrundiks jagamist, ehitusõiguse seadmist üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ja püstitamiseks ning juurdepääsutee rajamist. KSH jäeti algatamata kuna detailplaneeringu elluviimisel ei ole oodata olulist keskkonnamõju. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Luunja Vallavalitsus, koostaja OÜ Raid Invest, kehtestaja Luunja Vallavolikogu. Detailplaneeringu koostamise ja KSH algatamata jätmise otsustega on võimalik tutvuda Luunja valla koduleheküljel http://www.luunja.ee/ehitus-ja-planeeringud/detailplaneeringud ning tööpäevadel Luunja vallavalitsuses.

Luunja Vallavolikogu 30.06.2016 otsus nr 46


ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD


Aasavälja maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Luunja Vallavolikogu on algatanud Aasavälja maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala asub Pilka küla keskuses, hõlmab Aasavälja maaüksust ja sellega piirnevat Pilka teed. Planeeringuala suurus on u 4000 m². Planeeringu koostamise eesmärk on kaaluda võimalust planeeritavale maa-alale ehitusõiguse seadmiseks üksikelamule ja abihoonetele. Võimalike uuringute vajadus planeeringu algatamisel puudub

Luunja Vallavolikogu 30.06.2016 otsus nr 44 koos lisagaTammetõru maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Luunja Vallavolikogu on algatanud Tammetõru maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala asub Pilka küla keskuses, hõlmab Tammetõru maaüksust ja sellega piirnevat Pilka teed. Planeeringuala suurus on u 9000 m². Planeeringu koostamise eesmärk on kaaluda võimalust planeeritavale maa-alale elamukrundi moodustamiseks ning ehitusõiguse seadmiseks üksikelamule ja abihoonetele. Võimalike uuringute vajadus planeeringu algatamisel puudub. 

Luunja Vallavolikogu 30.06.2016 otsus nr 45 koos lisagaKabina külas Rästa maaüksuse lõunaosa detailplaneeringu algatamine

Luunja Vallavolikogu on algatanud Kabina külas Rästa maaüksuse lõunaosa detailplaneeringu ja kinnitanud lähteseisukohad. Planeeringuala suurus on ca 0,8 ha. Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust planeeritavale maa-alale üksikelamu maa krundi moodustamiseks ja ehitusõiguse seadmiseks üksikelamule ja abihoonetele. 

Luunja Vallavolikogu 26.05.2016 otsus nr 39

Lisa


Lodi-Jõksi maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Luunja Vallavolikogu on algatanud Kavastu külas Lodi-Jõksi maaüksuse detailplaneeringu koostamise ja kinnitanud lähteseisukohad. Planeeringuala suurus on ca 7,5 ha. Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust planeeritavale maa-alale üksikelamu maa krundi moodustamiseks ja ehitusõiguse seadmiseks üksikelamule ja abihoonetele.

Luunja Vallavolikogu 28.04.2016 otsus nr 30


OÜ Tarmeko tootmisterritooriumi detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamdju strateegilise hindamise algatamine 

Luunja Vallavolikogu on 14. aprilli 2016. a otsusega nr 25 lõpetanud Lohkva külas Põltsamaa (43201:001:0089) maaüksuse detailplaneeringu koostamise ja algatanud OÜ Tarmeko tootmisterritooriumi detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeringuala suurusega ca 8,5 ha hõlmab Lõõtspilli tee 1, 2, 2a, 3, 4 ja Lõõtspilli tee ning Soojuse tee 14 ja 18 kinnistuid. Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalusi tootmisasutuse laiendamiseks. Planeering teeb ettepaneku Luunja valla üldplaneeringu muutmiseks. Otsusega saab tutvuda Luunja vallavalitsuses (Puiestee 14, Luunja alevik, E-R 8.00-17.00) ja Luunja valla veebilehel http://www.luunja.ee/ehitus-ja-planeeringud/detailplaneeringud algatatud planeeringute alt.

Luunja Vallavolikogu 14.04.2016 otsus nr 25

Eelhinnang

Keskkonnaameti seisukoht


Tilia maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Luunja Vallavolikogu on 31.03.2016 otsusega nr 17 kehtetuks tunnistanud Luunja Vallavalitsuse 16.04. 2009 korralduse nr 117 Tilia ja Väike-Emajõe maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu algatamise kohta ning algatanud Tilia (43201:003:0224) maaüksuse lõunaosa ja lähiala detailplaneeringu ja kinnitanud lähteseisukohad. Planeeringuala suurus on ca 5,5 ha. Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust planeeritava maa-ala üldplaneeringu kohaselt üksikelamu maa ja kaksikelamu maa kruntideks jagamiseks ning ehitusõiguse seadmiseks.

Luunja vallavolikogu 31.03.2016 otsus nr 17

 "Luunja Vallavalitsuse 16.04.2009.a korralduse nr 117 "Detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Tilia ja Väike-Emajõe maaüksustele Veibri külas ja lähialale, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine" kehtetuks tunnistamine ning Tilia (43201:003:0224) maaüksuse lõunaosa ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamineTeade Lohkva külas Rehe 2 maaüksuse detailplaneeringu algatamisest

Luunja vallavolikogu 29.10.2015.a. otsus nr 52 "Lohkva külas Rehe 2 maaüksuse osaala detailplaneeringu algatamine ja lähtesesisukohtade kinnitamine"

Luunja Vallavolikogu on 28.aprilli 2016 otsusega nr 32 jätnud algatamata Rehe 2 maaüksuse osaala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). Planeeringu eesmärk on kaaluda planeeritavale maa-alale elamukrundi moodustamist, ehitusõiguse seadmist üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks ja püstitamiseks ning juurdepääsutee rajamist. KSH jäeti algatamata kuna detailplaneeringu elluviimisel ei ole oodata olulist keskkonnamõju. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Luunja Vallavalitsus, koostaja Terav Kera OÜ, kehtestaja Luunja Vallavolikogu. Detailplaneeringu koostamise ja KSH algatamata jätmise otsustega on võimalik tutvuda Luunja valla koduleheküljel  ning tööpäevadel Luunja vallavalitsuses.

Luunja Vallavolikogu  28.04.2016 otsus nr 32


Teade Muri külas Rasmuse maaüksuse detailplaneeringu algatamisest

Luunja vallavolikogu 27.08.2015.a. otsus nr 37 "Muri külas Rasmuse maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine"


Teade Rõõmu külas Kingu ja Sameti maaüksuste deilplaneeringu algatamisest

Luunja vallavolikogu 27.08.2015.a. otsuse nr 39 "Rõõmu külas Kingu ja Sameti maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine"


Teade Lohkva külas Pillikoori tee 3 maaüksuse detailplaneeringu algatamisest

Luunja vallavolikogu 25.06.2015.a. otsus nr 29 "Lohkva külas Pillikoori tee 3 maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine" 


Teade Kakumetsa külas Mäe maaüksuse osaala detailplaneeringu  algatamisest

Luunja vallavolikogu 25.06.2015.a. otsus nr 30 "Kakumetsa külas Mäe maaüksuse osaala detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine


Teade Kavastu külas Kavastu puurkaevu detailplaneeringu algatamisest 

Luunja vallavolikogu 28.05.2015 otsus nr 26 "Kavastu puurkaevu detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine"


Teade Kabina külas Kopra maaüksuse detailplaneeringu algatamisest

Luunja vallavolikogu 29.01.2015 otsus nr 9 "Kabina külas Kopra maaüksuse osaala detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine"

Luunja Vallavolikogu 29. jaanuari 2015. a otsuse nr 9 "Kabina külas Kopra maaüksuse osaala detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" muutmine


Teade Veibri külas Tani maaüksuse detailplaneeringu algatamisest

Luunja vallavolikogu 27.11.2014 otsus nr 54 "Veibri külas Tani maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine"Teade Veibri külas Lembitu maaüksuse detailplaneeringu algatamisest

Luunja vallavolikogu 25.09.2014 otsus nr 42 "Veibri külas Lembitu maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju stateegilise hindamise algatamata jätmine"
Teade Rõõmu külas Padila maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise teade

Luunja vallavolikogu 19.06.2014 otsus nr 35 "Rõõmu külas Padila maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju stateegilise hindamise algatamata jätmine"
Teade Lohkva külas Farmeri maaüksuse osaala ning Linna ja Gaasimaja tee 15 maaüksuste ja detailplaneeringu algatamisest

Luunja vallavolikogu 28.05.2014 otsus nr 30 "Lohkva külas Farmeri maaüksuse osaala ning Linna ja Gaasimaja tee 15 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine
Teade Sirgu külas Laane maaüksuse detailplaneeringu algatamisest

Luunja vallavolikogu 29.05.2014 otsus nr 31 "Sirgu külas Laane maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detilplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Teade Kruusaugu tee 1, 3 ja 5 kruntide ning lähiaala detailplaneeringu algatamisest

Luunja Vallavalitsuse 29.01.2014 korraldus nr 33 "Kabina külas Kruusaaugu tee 1, 3 ja 5 kruntide ning lähiala detailplaneeringu algatamine, lähtesseisukohtade kinnitamine ning detailplaneringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine"
Teade Kasesalu maaüksuse detailplaneeringu algatamisest

Luunja Vallavalitsuse 29.01.2014 korraldus nr 32 "Veibri külas Kasesalu maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju stateegilise hindamise algatamata jätmine"Teade Antsu maaüksuse detailplaneeringu algatamisest

Luunja Vallavalitsuse 29.01.2014 korraldus nr 34 "Lohkva külas Antsu maaüksuse (43201:001:0429) detailplaneeringu algataine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmineTeade Laane maaüksuse detailplaneeringu algatamisest

Luunja Vallavalitsuse 11.01.2014 korraldus nr 11 "Kavastu külas Laane maaüksuse (43203:002:0336) detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine"
 Teade detailplaneeringu algatamisest Kavastu külas Rubi maaüksuse lõunaosale ning lähialale

Luunja vallavolikogu 20.12.2012 otsus nr 44

Luunja Vallavolikogu on jätnud algatamata Kavastu külas Rubi maaüksuse lõunaosa ning lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). Planeeringu eesmärgid on eraldada Rubi maaüksuse lõunaosast elamu- ja äriotstarbeline krunt, ehitusõiguse määramine elu- ja majutushoonetele ning Kantsi tee maa-ala väljakruntimine. KSH jäeti algatamata kuna detailplaneeringu elluviimisel ei ole oodata olulist keskkonnamõju. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Luunja Vallavalitsus, koostaja GeoBaltica OÜ, kehtestaja Luunja Vallavolikogu. Detailplaneeringu koostamise algatamise ja KSH algatamata jätmise otsustega on võimalik tutvuda Luunja valla koduleheküljel  ning tööpäevadel Luunja vallavalitsuses.

Luunja Vallavolikogu 26.05.2016 otsus nr 40 

 


Teade Laanejala detailplaneeringu algatamisest

Luunja vallavalitsuse 27.04.2012.a korraldus nr 88

 

 


Teade Tingo detailplaneeringu algatamisest

 

Kabina külas Tingo maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja

detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

 

 Luunja vallavalitsuse 01.09.2011. a korraldusega nr 156 on algatatud detailplaneeringu koostamine Kikaste külas Kukemäe (43203:001:0030) maaüksusele.

Luunja vallavalitsuse 25.08.2011. a korraldusega nr 151 on algatatud detailplaneeringu koostamine Savikoja külas Metsandiku maaüksusele.

 


 


Lohkva külas Willemi (43201:001:0771) ja Rehe-1 (43201:001:0770)maaüksustele ja lähialale

Kikaste külas Vahtra maaüksusele (43203:001:0032) ja lähialale

Sava külas Kõnsa maaüksusele (43203:001:0217) ja lähialale

Rõõmu külas Männisalu maaüksusele (43201:001:0675) ja lähialale


Rõõmu külas Mardi maaüksusele (43201:001:0682) ja lähialale

 

 
ESKIISLAHENDUSE HEAKSKIITMINE JA AVALIKU ARUTELU KORRALDAMINE


Kavastu külas Rubi maaüksuse detailplaneering

Luunja Vallavalitsus korraldab Kavastu külas Rubi maaüksuse lõunaosa ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks avaliku arutelu 30. mail 2016 kell 15 Luunja vallamajas. Lähteseisukohtadega ja eskiislahendusega saab tutvuda valla kodulehel  Kavastu raamatukogus ja tööpäevadel Luunja vallavalitsuses.

Luunja Vallavolikogu 24.09.2015 otsus nr 45

Eskiis

Seletuskiri

Situatsiooniskeem

Eelhinnang

Keskkonnaameti seisukoht

Luunja Vallavolikogu on jätnud algatamata Kavastu külas Rubi maaüksuse lõunaosa ning lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). Planeeringu eesmärgid on eraldada Rubi maaüksuse lõunaosast elamu- ja äriotstarbeline krunt, ehitusõiguse määramine elu- ja majutushoonetele ning Kantsi tee maa-ala väljakruntimine. KSH jäeti algatamata kuna detailplaneeringu elluviimisel ei ole oodata olulist keskkonnamõju. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Luunja Vallavalitsus, koostaja GeoBaltica OÜ, kehtestaja Luunja Vallavolikogu. Detailplaneeringu koostamise algatamise ja KSH algatamata jätmise otsustega on võimalik tutvuda Luunja valla koduleheküljel  ning tööpäevadel Luunja vallavalitsuses.

Luunja Vallavolikogu 26.05.2016 otsus nr 40


Rõõmu külas Padila maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Tulenevalt asjaolust et, Rõõmu külas Padila maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise käigus on selgunud vajadus üldplaneeringu muutmiseks, korraldab Luunja Vallavalitus detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks avaliku arutelu 22. veebruaril 2016 kell 15

Luunja vallamajas. 

Luunja vallavolikogu 19.06.2014 otsus nr 35 "Rõõmu külas Padila maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju stateegilise hindamise algatamata jätmine"

Olumasolev olukord

Funktsionaalsed seosed

Põhijoonis

Tehnovõrkude joonis

Maakasutus

Illustratiivsed joonised

Seletuskiri

Situatsioonijoonised

Luunja vallavolikogu 28.01.2016 otsus nr 4 "Rõõmu külas Padila maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine"

Keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang
Lohkva külas Pillikoori tee 3 maaüksuse detailplaneering

Luunja vallavolikogu 25.06.2015 otsus nr 29 "Lohkva külas Pillikoori tee 3 maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine"

Eskiisjoonis

Illustreerivad joonised

Funktsionaalsed seosed

Seletuskiri

Keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang

Arutelu kohta teade Kabina külas Kopra maaüksuse osaala detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku arutelu kohta

Luunja vallavolikogu 29.01.2015 otsus nr 9 "Kabina külas Kopra maaüksuse osaala detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine"

Eskiis

Arutelu kohta teade


Lohkva külas Farmeri maaüksuse osaala ning Linna ja Gaasimaja tee 15 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine 

Luunja vallavolikogu 29.05.2014 otsus nr 30

Arutelu

Eskiisjoonis

Funktsionaalsed seosed

Situatsiooni skeem

Eksperthinnang

Seletuskiri


Veibri külas Kasesalu maaüksuse detailplaneeringu ja Lembitu maaüksuse detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduste ühine avalik arutelu

Luunja vallavalitsuse 29.01.2014 korraldus nr 32

Luunja vallavolikogu 25.09.2014 otsus nr 42

Põhijoonis-Kasesalu

Põhijoonis-Lembitu

Seletuskiri-Kasesalu

Seletuskiri-Lembitu

Olemasolev olukord- Kasesalu

Olemasolev olukord- Lembitu

Funktsionaalsed joonised- Kasesalu

Funktsionaalsed joonised- Lembitu

Asendiskeem- Kasesalu

Asendiskeem- Lembitu


Kabina külas Kruusaaugu tee 1, 3 ja 5 kruntide teade arutelu korraldamise kohta

ESKIIS


Sirgu külas Laane maaüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse heakskiitmine ja avaliku arutelu korraldamine

Luunja vallavalitsuse korraldus nr 332

Laane maaüksuse detailplaneeringu ESKIIS


Savikoja külas Savikoja, Suurearu ja Mäe maaüksuste detailplaneeringu eskiislahenduse heakskiitmine ja avaliku aruelu korraldamine

Luunja vallavalitsuse korraldus nr 292

Savikoja, Suurearu ja Mäe maaüksuste detailplaneeringu ESKIIS


Veibri külas Kasesalu maaüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse heakskiitmine ja avaliku arutelu korraldamine

Luunja vallavalitsuse korraldus nr 257 

Kasesalu maaüksuse detailplaneeringu ESKIIS 


VASTU VÕETUD JA AVALIKUSTATUD PLANEERINGUDKabina külas Kopra maaüksuse osaala detailplaneering

Luunja Vallavalitsus on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Kabina külas Kopra maaüksuse osaala detailplaneeringu. Planeeritava ala suurus on ca 5000 m². Planeeringuga nähakse ette planeeritavale maa-alale ühe 4545 m² suuruse elamukrundi moodustamine ning antakse ehitusõigus ühele üksikelamule ja kuni kahele abihoonele. Planeeringulahendus on kooskõlas valla üldplaneeringuga. Planeeringuga saab tutvuda 25.07– 8.08.2016. a Luunja vallamajas ja valla veebilehel. 

Luunja Vallavalitsuse korraldus nr 206

Põhijoonis

Situatsiooniskeem

Olemasolev olukord

Funktsionaalsed ja ehituslikud seosed

Maakasutus, kitsendused ja tehnovõrgud

Tuletõrjevee hüdrandi asukoht

Maakaabel joonis

Illustratsioon

Seletuskiri

Servituudi kooskõlastus

Põllumajandusameti kooskõlastus

Keskkonnaameti kooskõlastus

Elektrilevi kooskõlastusKavastu puurkaevu detailplaneering

Luunja Vallavalitsus on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Kavastu puurkaevu detailplaneeringu. Planeeringu nähakse ette ca 1,4 ha suuruse krundi moodustamine ja ehitusõigus puurkaevu rajamise tarbeks Kavastu külas Kavastu aiamaade, Mari, Kavastu 5, Krissu, Kastani, Pärna, Sireli, Tiigi, Piiri ja Sõle maaüksuste vahelisele alale jätkuvalt riigi omandis oleval maa-alal. Avalik väljapanek toimub 23.05 – 6.06.2016 Luunja vallamajas, Kavastu raamatukogus ja valla veebilehel

Luunja Vallavalitsuse korraldus nr 118 

Olemasolev olukord

Põhijoonis

Maakasutus

Situatsiooniskeem

Seletuskiri

Funktsionaalne joonis

Keskkonnaameti kooskõlastus

Elektrilevi kooskõlastus

Päästeameti kooskõlastus on antud järgnevatele dokumentidele:

1.Luunja Vallavalitsuse kiri

2. Luunja Vallavolikogu 28.01.201. a otsus nr 6

3. Luunja Vallavolikogu 28.01.2015. a otsus nr 26

4. Situatsiooniskeem

5. Olemasolev olukord

6. Funktsionaalsed seosed

7. Põhijoonis

8. Maakasutus

9. Seletuskiri


Pilka külas Sambla maaüksuse detailplaneering

Sambla maaüksuse detailplaneering on 29. märtsil 2016. a toimunud täiendava avaliku arutelu tulemuste  põhjal korrigeeritud.

Luunja Vallavalitsuse korraldus nr 65

Olemasolev olukord

Põhijoonis

Tehnovõrgud

Maakasutus

Situatsiooniskeem

Seletuskiri


Pillikoori tee 3 maaüksuse detailplaneering

Luunja Vallavalitsus on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Lohkva külas Pillikoori tee 3 maaüksuse detailplaneeringu. Planeeritava ala suurus on 8891 m². Planeeringuga nähakse ette Pillikoori tee 3 maaüksusele elamukrundi moodustamine ning antakse ehitusõigus kahele, kuni 3-korruselisele ja kuni 10 m kõrgusele korterelamule, ehitusaluse pindalaga kokku kuni 820 m². Ette on nähtud kuni 32 korterit. Planeeringulahendus on kooskõlas valla üldplaneeringuga. Planeeringuga saab tutvuda 23.05 – 6.06.2016 Luunja vallamajas, Lohkva raamatukogus ja valla veebilehel.

Avalik arutelu toimub 21.06.2016  kell 15 Luunja vallamajas.

Luunja Vallavalitsuse korraldus nr 108

Olemasolev olukord

Põhijoonis

Tehnovõrgud

Maakasutus

Illustreeriv joonis

Funktsionaalne joonis

Seletuskiri

Keskkonnaameti kooskõlastus

Päästeameti kooskkõlastus

Terviseameti kooskõlastus


Padila maaüksuse ja lähiala DP 

Luunja Vallavalitsus on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Rõõmu külas Padila maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 1,5 ha. Planeeringuga nähakse ette Padila maaüksusele 7 pereelamu maa krundi moodustamist pindaladega vahemikus 1531–3061 m², millistele antakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoone rajamiseks. Planeeringulahendus näeb ajutiselt, kuni Rõõmu külas ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni väljaehitamiseni, ette lahendada elamukruntide veevarustus ühisest puurkaevust ja reoveekanalisatsioon lokaalsete kogumismahutitega. Detailplaneering teeb ettepaneku üldplaneeringu põhilahenduse muutmiseks, arvates planeeringuala välja tiheasustusalast.

Planeeringuga saab tutvuda 25.04 – 22.05.2016 Luunja vallamajas, Lohkva raamatukogus ja valla veebilehel.

Avalik arutelu toimub 16.06.2016  kell 15 Luunja vallamajas.

Luunja Vallavalitsuse korraldus nr 88

Situatsiooniskeem

Olemasolev olukord

Põhijoonis

Tehnovõrgud

Maakasutus

Illustreeriv joonis

Funktsionaalne joonis

Seletuskiri
Pajula tee 1 (end Farmeri) maaüksuse osaala ning Linna ja Tuuleaasa tee 15 (end Gaasimaja tee 15) maaüksuste ja lähiala DP

Luunja Vallavalitsus on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Lohkva külas Pajula tee 1 (end Farmeri) maaüksuse osaala ning Linna ja Tuuleaasa tee 15 (end Gaasimaja tee 15) maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu. Planeeritava ala suurus on ca 1,4 ha. Planeeringualale nähakse ette kolme äriotstarbelise krundi moodustamine, millistele antakse ehitusõigus ärihoonete ja laoplatside rajamiseks, olemasolev elamukompleks säilitatakse iseseisva elamukrundina. Detailplaneering teeb ettepaneku üldplaneeringu põhilahenduse muutmiseks, määrates planeeringuala juhtfunktsiooniks ärimaa.

Planeeringuga saab tutvuda 25.04 – 22.05.2016 Luunja vallamajas, Lohkva raamatukogus ja valla veebilehel.

Avalik arutelu toimub 14.06.2016  kell 15 Luunja vallamajas.

Luunja Vallavalitsuse korraldus nr 87

Situatsiooniskeem

Olemaolev olukord

Põhijoonis

Tehnovõrgud

Maakasutus

Illustreeriv joonis

Funktsionaalne joonis

SeletuskiriLohkva külas Viu maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine, avaliku väljapaneku ja arutelu korraldamine

Luunja Vallavalitsuse korraldus nr 383

Teade

Situatsiooniskeem

Olemasolev olukord

Joonis 3

Põhijoonis

Tehnovõrgud

Maakasutus

Joonis 7

Illustreerivad joonised

Seletuskiri
Lohkva külas Salu tee 6 krundi detailplaneeringu vastuvõtmine, avaliku väljapaneku ja arutelu korraldamine 

Lohkva külas Salu tee 6 krundi detailplaneeringu vastuvõtmine, avaliku väljapaneku ja arutelu korraldamine

Luunja Vallavalitsuse korraldus nr 227

Teade

Seletuskiri

Põhijoonis

Situatsiooniskeem

Olemasolev olukord

Maakasutus

Illustreerivad joonised

Funktsionaalne joonis

Tehnovõrkude joonis

LisadSirgu külas Laane maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine, avaliku väljapaneku ja arutelu korraldamine

Luunja Vallavalitsuse korraldus nr 57

Teade

Seletuskiri

Põhijoonised

Situtsiooniskeem

Olemaolev olukord

Maakasutus

Joonised


Kabina külas Kruusaaugu tee 1, 3 ja 5 kruntide ning lähialadetailplaneeringu vastuvõtmine, avaliku väljapaneku ja arutelu korraldamine

Luunja Vallavalitsuse korraldus nr 56

Teade

Seletuskiri

Põhijoonis

Situatsiooniskeem

Tehnovõrkude joonis

Maakasutus

Olemasolev olukord

Lisad


Rõõmu külas Padila maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine, avaliku väljapaneku ja arutelu korraldamine

Luunja Vallavalitsuse korraldus nr 340

Teade

Seletuskiri

Illustreerivad joonised

Olemasolev olukord

Situatsiooniskeem

Põhijoonis

Tehnovõrkude joonis

Maakasutus

Funktsioonaalsed seosed
Kavastu külas Palmako ja Mesimummi maaüksuste osaala ning Kõrtsi ja Müürinurga maaüksuste ning lähiala detailplaneering

Teade

Asendiplaan

Olemasolev olukord

Joonis 3

Põhijoonis

Tehnovõrkude joonis

Maakasutus

Joonis 7

Seletuskiri

Illustreerivad joonised

Liiklus- ja parkimiskorralduse skeemLohkva külas Marguse kinnistu (Ridaküla tee 6) detailplaneeringu vastuvõtmine, avaliku väljapaneku ja arutelu korraldamine

Teade

Seletuskiri

Põhijoonis

Maakasutus

Illustreerivad joonised

Situatsioonijoonised

Olemasolev olukord

Tehnovõrkude joonised

Veibri külas Lillevälja tee 1 maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine, avaliku väljapaneku ja arutelu korraldamine

Teade

Joonis 1 skeem

Joonis 2 Olemasolev olukord

Joonis 3 Seosed

Joonis 4 Põhijoonis

Joonis 5 Tehnovõrgud

Seletuskiri

Illustreerivad joonised

Liiklusanalüüs

 Põvvatu külas Laanejala (43201:001:0740) maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine, avaliku väljapaneku ja arutelu korraldamine

Teade

Seletuskiri

Joonised

Luunja vallavalitsuse 31.10.2013 korraldus nr 257

  

Luunja alevikus Alevi maaüksuse idaosa ja lähiala detailplaneerngu vastuvõtmine, avaliku väljapaneku ja arutelu korraldamine

Teade

Seletuskiri

Põhijoonis

Tehnovõrkude joonis 

 

 Veibri külas Veeriku maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine, avaliku väljapaneku ja arutelu korraldamine

Teade

Situatsiooniskeem

Olemasolev olukord

Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed seosed                                        Põhijoonis                                                                                                                       

Planeeritud tehnovõrgud, maakasutus ja kitsendused

Seletuskiri

Illustreerivad joonised

 Pilka külas asuva Piiri maaüksuse (43201:002:0232) osaala ja lähiala
detailplaneering

Teade

Seletuskiri

Situatsiooniskeem

Joonis 1 Olemasolev olukord

Joonis 2 Põhijoonis tehnovõrkudega

Joonis 3 Tingmärgid

Joonis 4 Maakasutus

Joonis 5 Üldplaneeringu muutmis ettepanek

 

 

 

Luunja alevikus Mõisapargi ja Niidu maaüksuste ning lähiala detailplaneering

Teade

Põhijoonis

Tehnovõrgud

Seletuskiri

Illustreerivad joonised 

 

 


Kakumetsa külas Niidusoo, Pihlaka, Pihlaka tee, Veskimetsa, Kadaka, Kõivumetsa, Koguja ja Kaevu  maaüksuste detailplaneering

Teade

Joonis 1 Situatsiooniskeem 

Joonis 2 Olemasolev olukord 

Joonis 3 Põhijoonis

Joonis 4 Maakasutus

Joonis 5 Tehnovõrgud

Elektrilevi tehnilised tingimused

Seletuskiri

  

Kakumetsa külas Väljavahi maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine,avaliku väljapaneku ja arutelu korraldamine

Teade

Luunja Vallavalitsuse 11.10.2012.a korraldus nr 245

Seletuskiri

Põhijoonis

Tehnovõrgud

Maakasutus

 

 

Kavastu külas Tõllu garaaži maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine, avalikule väljapaneku ja arutelu korraldamine

Teade

Planeeringu materjalid

Muinsuskaitse eritingimused

 


 

Savikoja külas Savikoja, Suurearu ja Mäe maaüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine, avaliku väljapaneku ja arutelu korraldamine

Luunja Vallavalitsuse korraldus nr 192

Teade

Seletuskiri

Joonis 1 Olemasolev olukord

Joonis 2 Põhijoonis

Joonis 3 Tehnovõrgud

Joonis 4 Maakasutus

Joonis 5 Kontaktvööndi seosed
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KEHTESTATUD


Luunja Vallavolikogu on kehtestanud Pillikoori tee 3 maaüksuse detailplaneeringu

Olemasolev olukord

Põhijoonis

Tehnovõrgud

Maakasutus

Illustreeriv joonis

Funktsionaalne joonis

Seletuskiri

Keskkonnaameti kooskõlastus

Päästeameti kooskkõlastus

Terviseameti kooskõlastusLohkva külas Viu maaüksuse detailplaneering

Luunja Vallavolikogu 31. märtsi 2016. a otsusega nr 18 on kehtestatud Viu maaüksuse ja lähiala detailplaneering Lohkva külas

Luunja vallavolikogu 31.03.2016 otsus nr 18

Põhijoonis

Olemasolev olukord

Maakasutus

Tehnovõrkude joonis

Funktsionaalsed seosed

Teeehitus joonis

Illustreerivad joonis

SeletuskiriLohkva külas Salu tee 6 krundi detailplaneering

Luunja vallavolikogu 25.02.2016 otsus nr 13

Põhijoonis

Olemasolev olukord

Maakasutus

Tehnovõrkude joonis

Situatsiooniskeem

Funktsionaalsed seosed


Savikoja külas Savikoja, Suurearu ja Mäe maaüksuste detailplaneering 

Luunja vallavolikogu 27.08.2015 otsus nr 36

Teade

Põhijoonis

Seletuskiri

Olemasolev olukord

Maakasutus

Tehnovõrgud

TabelSirgu külas Laane maaüksuse detailplaneering

Luunja vallavolikogu 27.08.2015 otsus nr 24

Teade

Põhijoonis

Seletuskiri

Olemasolev olukord

Maakasutus

Situatsiooniskeem

Seosed


Kabina külas Kruusaaugu tee 1, 3 ja 5 kruntide ning lähiala detailplaneering

Luunja vallavolikogu 28.05.2015 otsus nr 24

Teade


Kavastu külas Palmako ja Mesimummi maaüksuste osaala ning Kõrtsi ja Müürinurga maaüksuste ning lähiala detailplaneering

Luunja vallavolikogu 28.08.2014 otsus nr 38

Asendiplaan

Olemasolev olukord

Joonis 3

Põhijoonis

Tehnovõrkude joonis

Maakasutus

Joonis 7

Seletuskiri

Illustreerivad joonised

Liiklus- ja parkimiskorralduse skeem


Lohkva külas Marguse maaüksuse detailplaneering

Teade

Situatsiooniskeem

Olemasolev olukord

Põhijoonis

Maakasutus

Tehnojoonised

Seletuskiri

Illustratiivjoonis

 

Kavastu külas Saare maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Joonis 1 Saare maaüksuse situatsiooniskeem 

Joonis 2 Saare maaüksuse olemasolev olukord

Joonis 3 Saare maaüksuse tehnojoonised

Joonis 4 Saare maaüksuse

Saare maaüksuse seletuskiri

  

Kabina külas Tamme maaüksuse detailplaneering

Teade
Vallavalitsus 14.06.2012.a korraldus nr 124
Põhijoonis
Situatsiooniskeem

Olemasolev olukord

 

Rõõmu külas Kubja maaüksuse detailplaneering


Teade

Vallavalitsus 12.04.2012.a korraldus nr 78

Seletuskiri

Põhijoonis

Maakasutus

Illustratiivjoonis

Olemasolev olukord

Situatsiooniskeem

Tehnovõrgud

 

 

 

Luunja alevikus Uus tn 22, Uus tn 22a, Uus tn 24, Uus tn 26, Uus tn 28 ja Uus tn 30

maaüksuste ja lähiala detailplaneering

Vallavalitsus 12.04.2012.a korraldus nr 79

Seletuskiri

Põhijoonis 

Tehnovõrgud

Maakasutus

Illustreeriv joonis

 

Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneering

Teade

Situatsiooniskeem

Seletuskiri

Olemasolev olukord

Põhijoonis

Tehnovõrgud

Maakasutus

Illustreeriv joonis

Üldplnaneeringu muudatusettepanek

 

Rõõmu külas Papli maaüksuse detailplaneering

Teade

Vallavalitsuse 25.08.2011.a. korraldus nr 152

Rõõmu külas Papli maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ning detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Lähteseiskukohad

Seletuskiri

Maakasutus ja kitsendused

Illustratiivjoonis

Põhijoonis ja tehnovõrgud

 

Kakumetsa küla Reino maaüksuste lõunaosa detailplaneering

Teade

Se

Olemasolev o

letuskiri

lukord

Põhijoonis

Tehnovõrgud

Maakasutus

Illustreeriv joonis


Kabina külas Kruusaaugu ja Piiri maaüksuste detailplaneering 

Teade

Seletuskiri

Situatsiooniskeem

Olemasolev olukord

Põhijoonis

Tehnovõrgud

Maakasutus

 

 

Luunja alevikus Koolmeistri tn 1 maaüksuse (43202:003:0033) ja lähiala detailplaneering

Seletuskiri

Kontaktvöönd

Maakasutus

Olemasolev olukord

Põhijoonis

Situatsiooniskeem

Tehnovõrgud

Algatamise kuulutus

Vaade 1

Vaade 2

Vaade 3

Vaade 4

Vaade 5

Vaade 6


Lohkva külas Puupilli tee 5, 7, 9 ja 11 kruntide ninglähiala detailplaneering

Teade

Seletuskiri

Illustreeriv joonis

Põhijoonis

Maakasutus

Tehnovõrgud

Olemasolev olukord

 

 

Lohkva külas Lille ja Taimla maaüksuse detailplaneering
Seletuskiri
Situatsiooniskeem
Olemasolev olukord
Põhijoonis
Tehnovõrgud
Maakasutus

Illustreeriv joonis

 


Veibri külas Järvetaguse tee, Järvetaguse tee 1, Järvetaguse tee 2, Järvetaguse tee 3, Järvetaguse tee 4, Järvetaguse tee 5, Järvetaguse tee 6, Järvetaguse tee 7, Järvetaguse tee 8, Järvetaguse tee 9, Järvetaguse tee 10 maaüksuste detailplaneering
Seletuskiri
Põhijoonis
Maakasutus
Tehnovõrgud
Illustreeriv joonis


Lohkva külas Väikesejärve maaüksuse detailplaneering

Seletuskiri
Põhijoonis
Olemasolev olukord
Maakasutus
Tehnovõrgud
Tehnovõrgud 2
Situatsioonskeem
Illustreeriv joonis

 

 

 

Rõõmu külas Männi maaüksuse lõunaosa detailplaneering

Seletuskiri
Põhijoonis
Olemasolev olukord
Tehnovõrgud
Situatsioonskeem
Illustreeriv joonis

 

VÄIKELOHKVA MAAÜKSUSE JA SELLE LÄHIALA NING NÕLVAKU TN 1, NÕLVAKU TN 2, NÕLVAKU TN T17 JA NÕLVAKU TN 19 KRUNTIDE DETAILPLANEERING:
Väikelohkva ja lähiala detailplaneering
Väikelohkva põhijoonis
Väikelohkva tehnojoonis
Teade detailplaneeringu avalikustamisest
Illustreeriv joonis nr 1
Illustreeriv joonis nr 2
Illustreeriv joonis nr 3
Illustreeriv joonis nr 4
Illustreeriv joonis nr 5
Illustreeriv joonis nr 6
Illustreeriv joonis nr 7

 

 

 

Kakumetsa külas Silgo maaüksuse (43201:002:0064) ja lähiala detailplaneering

Kakumetsa külas Silgo maaüksuse (43201:002:0064) ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmise ja avaliku väljapaneku teade
Seletuskiri
Illustreeriv joonis
Tehnovõrgud
Olemasolev olukord
Maakasutus
Situatsiooniskeem
Põhijoonis
Liitumine tehnovõrkudega
Üldplaneeringu ehitusõiguse muutmiseettepanek
Üldplaneeringu maakasutus muutmiseettepanek

 

 

 

Ojasilla kinnistu detailplaneering

Teade detailplaneeringu avalikustamisest
Illustreeriv joonis
Tehnovõrgud
Seletuskiri
Olemasolev olukord
Maakasutus
Situatsiooniskeem
Põhijoonis
Elektrikaabli ühendus

 

Kaasiku kinnistu ja lähiala detailplaneering

Teade detailplaneeringu avalikustamisest
Illustreeriv joonis
Maakasutus
Põhijoonis
Illustreeriv joonis 2
Olemasolev olukord
Situatsiooniskeem
Tehnovõrgud
Seletuskiri

 

Kavastu jõesadama ja puhkeala detailplaneering

Teade detailplaneeringu avalikustamisest
Maakasutus
Põhijoonis
Illustreeriv joonis
Olemasolev olukord
Situatsiooniskeem
Tehnovõrgud
Seletuskiri

 

Välja maaüksuse detailplaneering

Teade detailplaneeringu avalikustamisest 
Põhijoonis

Illustreeriv joonis
Olemasolev olukord
Situatsiooniskeem
Tehnovõrgud
Seletuskiri

 
Luunja aleviku puhkeala detailplaneering
Teade Luunja aleviku puhkeala detailplaneeringu kehtestamisest

Teade detailplaneeringu avalikustamisest
Illustreeriv joonis
Põhijoonis
Seletuskiri
Seosed
Maakasutus
Situatsiooniskeem
Tehnovõrgud
 
OJA kinnistu detailplaneering
Oja kinnistu detailplaneering

 

KEHTETUKS TUNNISTATUD DETAILPLANEERING


Luunja Vallavolikogu on 28. aprilli 2016. a otsusega nr 31 kehtetuks tunnistanud Kabina külas Luunja elamuala detailplaneeringu, kuna Luunja vallal ei ole soovi detailplaneeringut ellu viia. 

Luunja Vallavolikogu 28.04.2016 otsus nr 31


Teade

Luunja vallavolikogu 28.05.2015 otsus nr 23


Teade Luunja Vallavolikogu 23. septembri 2004. a otsuse nr 11-12.2 kehtetuks tunnistamisest ja Rehe-2 kinni osa detailplaneeringu menetluse lõpetamisest

Luunja vallavolikogu 27.08.2015 otsus nr 40

Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb