Projekteerimistingimuste avalikustamine

Luunja vallavalitsus algatas Tilia maaüksuse lõunaosa detailplaneeringu  täpsustamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse.

 

06.03.2018 esitas OÜ Roheline Agro esindaja Rainis Rebane projekteerimistingimuste taotluse, millega palus täpsustada Luunja vallavolikogu 15.06.2017. a otsusega nr 40 kehtestatud  Tilia maaüksuse lõunaosa detailplaneeringut  selliselt, et nihutada Jõeharu põik 8 krundil paiknevat hoonestusala kuni 10% ulatuses.

 

Taotleja soovib nihutada hoonestusala kuni 10% ulatuses, eesmärgiga lühendada ja laiendada hoonestusala kuna kavandatud hoonestusala on liiga kitsas, et ette näha tänapäevane mõistlik elamu arhitektuurne lahendus.

 

Ehitusseadustiku § 27 lg 1 p 2 kohaselt võib kohalik omavalitsus anda detailplaneeringu olemasolul, ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui detailplaneeringu kehtestamise järel on ilmnenud olulisi uusi asjaolusid, millega täpsustatakse detailplaneeringus käsitletud tingimusi.

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 p 2 on lubatud täpsustada hoonestusala tingimusi, sealhulgas hoonestusala suurendamist, vähendamist, keeramist või nihutamist, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest.  

 

See juures ei ole ehitusseadustiku § 27 lg 3 tulenevalt lubatud muuta detailplaneeringut olemuslikult.

 

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 antakse projekteerimistingimused detailplaneeringu olemasolul avatud menetluse korras.

 

 Avalik väljapanek kestab 12. aprillist  kuni 26. aprillini  2018. a. (ka). Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste  andmine  puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressil luunjavv@luunja.ee.

 

Lisa:
Projekteerimistingimuste eelnõu

Asendiplaani eskiis___________________________________________________________________________________

Luunja vallavalitsus algatas Pajula kinnistu detailplaneeringu  täpsustamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse.

 

06.03.2018 esitas arendaja esindaja Enefit Green AS projekteerija Taagi Tellus projekteerimistingimuste taotluse, millega taotletakse muuta Luunja vallavolikogu 24.01.2008. a otsusega nr 2-14 kehtestatud Pajula   kinnistu detailplaneeringut.

 

Taotleja soovib nihutada hoonestusala kuni 10% ulatuses, et paigalda Pajula tee 4 (AS Greif) tootmisterritooriumile päikeseelektrijaam ettevõtte elektrienergiaga osaliseks varustamiseks.

 

Ehitusseadustiku § 27 lg 1 p 1 kohaselt võib kohalik omavalitsus anda detailplaneeringu olemasolul, mille kehtestamisest on möödas üle viie aasta, olulise rajatise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, millega täpsustatakse detailplaneeringus käsitletud tingimusi.

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 p 2 on lubatud täpsustada hoonestusala tingimusi, sealhulgas hoonestusala suurendamist, vähendamist, keeramist või nihutamist, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest.  

 

See juures ei ole ehitusseadustiku § 27 lg 3 tulenevalt lubatud muuta detailplaneeringut olemuslikult.

 

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 antakse projekteerimistingimused detailplaneeringu olemasolul avatud menetluse korras.

 

 Avalik väljapanek kestab 12. aprillist  kuni 26. aprillini  2018. a. (ka). Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste  andmine  puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.


Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressil

luunjavv@luunja.ee

 

Lisa: 

 Projekteerimistingimuste eelnõu

 Asendiplaani eskiis


_____________________________________________________________________________________


Luunja vallavalitsus algatas Kronska ja Lamba detailplaneeringuala liikluskorralduse täpsustamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse.

 

26.02.2018 esitas arendaja esindaja Indrek Puhalainen projekteerimistingimuste taotluse, millega taotletakse täpsustada Luunja vallavolikogu 25.06.2009. a otsusega nr 43 kehtestatud Kronska ja Lamba detailplaneeringut.

 

Taotleja soovib täpsustada haljastuse, heakorra või liikluskorralduse põhimõtteid;

 

Ehitusseadustiku § 27 lg 1 p 1 kohaselt võib kohalik omavalitsus anda detailplaneeringu olemasolul, mille kehtestamisest on möödas üle viie aasta, olulise rajatise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, millega täpsustatakse detailplaneeringus käsitletud tingimusi. See juures ei ole ehitusseadustiku § 27 lg 3 tulenevalt lubatud muuta detailplaneeringut olemuslikult.

 

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 p 7 on lubatud täpsustada haljastuse, heakorra või liikluskorralduse põhimõtteid;

 

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 antakse projekteerimistingimused detailplaneeringu olemasolul avatud menetluse korras.  Avalik väljapanek kestab 29. märtsist kuni 12. aprillini  2018. a. (ka). Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressil

luunjavv@luunja.ee

.

 

Lisa : projekteerimistingimuste eelnõu;

          Kronska ja Lamba detailplaneeringuala teedeprojekti asendiplaani eskiis.


___________________________________________________________________________________


AS Tarmeko Soojuse tee 18 tootmishoone laiendamise projekteerimistingimuste muutmise  avatud menetlus ja avaliku väljapaneku kuulutus

 

AS Tarmeko on esitanud 24.01.2017.a taotluse millega soovib muuta Luunja vallavalitsuse 02.07.2015. a korraldust nr 207 „Projekteerimistingimuste määramine Soojuse tee 18 puidutööstuse hoone laiendamiseks“. Taotluses on soovitud suurendada 2015 aastal väljastatud projekteerimistingimuste punktis 1.1 toodud hoonetealust lubatud kogupinda  4500-lt m2 5000- le m2  ja punktis 4.4 toodud hoone lubatud suuremat kõrgust 8 meetrilt 12 meetrile. Muus osas jäävad projekteerimistingimused nr 207 kehtima muutmata kujul.

 

Täiendavalt on koostatud „Soojuse tee 18 asuva tootmishoone laiendamise keskkonnamõjude (KMH) eelhinnang (koostaja OÜ Alkranel, 09.05.2017). Hinnang toob lõpprezümeena välja, et kavandatava tegevuse suhtes ei ole negatiivsete mõjude esinemine tõenäoline ja puudub vajadus KMH protsessi läbiviimiseks.

 

Soojuse tee 18 asuva tootmishoone laiendamise keskkonnamõjude eelhinnangu on keskkonnaamet oma 26.05.2017 kirjaga nr 6-2/17/6397-2 kooskõlastanud.

Eelnõu ja sellega seotud materjalide avalik väljapanek toimub Luunja vallamajas

17.06.2017 - 27.06.2017

Luunja alevik, Puiestee 14  vallamaja tööaegadel  ja Luunja  valla veebilehel www.luunja.ee. Arvamusi ja vastuväiteid  projekteerimistingimuste muutmise kohta on võimalik kirjalikult esitada avaliku väljapaneku jooksul e-posti teel 

luunjavv@luunja.ee

 või paberkandjal Luunja vallamajja, Puiestee 14 Luunja alevik.


EELNÕU

Keskkonnamõjude (KMH) eelhinnang


____________________________________________________________________________________

Lihaveiste laudakompleksi projekti koostamiseks 26.11.2014 aastal korraldusega nr 360 väljastatud (Farmi maaüksus, Poksi küla) projekteerimistingimuste muutmise  avatud menetlus ja avaliku väljapaneku kuulutus

 

OÜ Oomiste Agro on esitanud 08.06.2017.a taotluse millega soovib muuta Luunja vallavalitsuse 26.11.2014. a korraldust nr 360 „Projekteerimistingimuste määramine lihaveiste laudakompleksi ehitusprojekti koostamiseks“. Taotluses on soovitud suurendada 2014 aastal väljastatud projekteerimistingimuste punktis 1.1 toodud laudakompleksi ehitusalust pinda 40 000- le m2 ja  loomade arvuks kuni 600 lihaveist. Samas soovitakse ülaltoodud projekteerimistingimuste pikendamist tagasiulatuvalt 2 aasta võrra. Muus osas jäävad projekteerimistingimused nr 198 kehtima muutmata kujul.

 

Eelnõu ja sellega seotud materjalide avalik väljapanek toimub Luunja vallamajas 15.06.2017 - 26.06.2017 Luunja alevik, Puiestee 14  vallamaja tööaegadel  ja Luunja  valla veebilehel www.luunja.ee. Arvamusi ja vastuväiteid  projekteerimistingimuste muutmise kohta on võimalik kirjalikult esitada avaliku väljapaneku jooksul e-posti teel luunjavv@luunja.ee või paberkandjal Luunja vallamajja, Puiestee 14 Luunja alevik.


EELNÕU


_____________________________________________________________________________________

Keldriaugu tee 5  krundile projekteerimistingimuste avatud menetlus ja avaliku väljapaneku kuulutus

 

15.05.2017 esitas kinnistu omanik projekteerimistingimuste taotluse, millega taotletakse muuta  Luunja vallavolikogu  21.04.2005. a otsusega nr 4-8.2 kehtestatud Keldriaugu detailplaneeringut selliselt, et muuta  detailplaneeringuga Keldriaugu tee 5  krundile määratud katusekalde ehitusõigust olemasolevast katulekaldest  30°  uueks katusekaldeks 20°.

Projekteerimistingimuste taotlus on kooskõlas Luunja  valla üldplaneeringuga.

Kuna detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta ja projekteerimistingimustega soovitakse muuta või täiendada asjakohasel juhul hoone detailplaneeringukohast katusekalde vahemikku on võimalik Luunja  vallavalitsusel ehitusseadustiku § 27 lõike 1 punkt 1 ja lõike 4 punktide 2 ja 4 alusel väljastada projekteerimistingimused. Projekteerimistingimuste andmine detailplaneeringu olemasolul tuleb korraldada avatud menetlusena.

Eelnõu ja sellega seotud materjalide avalik väljapanek toimub Luunja  vallamajas 02.06.2017 - 12.06.2017 Luunja alevik, Puiestee 14  vallamaja tööaegadel  ja Luunja  valla veebilehel www.luunja.ee. Arvamusi projekteerimistingimuste kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku jooksul luunjavv@luunja.ee.


EELNÕU

PROJEKTEERIMISTINGIMUSED 

Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb