Vabad töökohad

LUUNJA VALLAVALITSUS VÕTAB TÖÖLE

 

MAJANDUSNÕUNIKU

 

Peamised tööülesanded: 

 • koordineerib ja korraldab majandusvaldkonna tööd vallas, sh vallavara ja valla taristute toimimine ja arendamine

            valdkondlike investeerimisprojektide ettevalmistamine ja juhtimine

 • tegevusvaldkonnaga seotud arengudokumentide, õigusaktide eelnõude ja hankedokumentide ettevalmistamine

 

Sobival kandidaadil on: 

 • majandusalane vm kõrgharidus
 • töökogemus seonduvates valdkondades kokku vähemalt 5 aastat
 • riigihangete läbiviimise kogemus
 • projektijuhtimise kogemus
 • iseseisev mõtlemine, otsustus- ja vastutusvõime
 • hea suhtlemisoskus ja koostöövalmidus

 

Kasuks tuleb: töökogemus avalikus sektoris

 

Omalt poolt pakume: 

 • vastutusrikast tööd kiiresti arenevas omavalitsuses
 • mitmekesiseid kogemusi ja arenguvõimalusi edaspidiseks
 • enesetäiendamise võimalusi

 Tööle asumise aeg: mai 2018

 

Avaldus, CV ja kõrgharidust tõendavad dokumendid palume saata

hiljemalt 16. aprilliks 2018 e-posti teel luunjavv@luunja.ee  

 

Lisainfo: vallavanem Aare Anderson, tel 741 7100 või aare@luunja.ee  


**************************************

LUUNJA VALLAVALITSUS VÕTAB  TÖÖLE

 

LASTEKAITSESPETSIALISTI

(asenduskoht)

 

Vastutusvaldkonnad: 

 • lastekaitsetöö

           sotsiaaltöö

Sobival kandidaadil on:

 

 • sotsiaaltööalane kõrgharidus
 • töökogemus sotsiaaltöös, eelistatult lastekaitse valdkonnas
 • orienteerumine oma töövaldkonna ja kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivates õigusaktides
 • väga hea arvutikasutamise ning erialaste andmekogudega (STAR) töötamise oskus
 • hea suhtlemisoskus, algatusvõime ja loovus, pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime
 • kõrgtasemel eesti keele oskus nii kõnes kui kirjas
 • vene keele valdamine suhtlustasandil

 

Kasuks tuleb:  kohaliku omavalitsuse ametiasutuses lastekaitse spetsialistina töötamise kogemus.

 • B- kategooria juhiluba 

Omalt poolt pakume: 

 • vastutusrikast tööd kiiresti arenevas omavalitsuses
 • head töökeskkonda kaasaegses vallakeskuses
 • mitmekesiseid kogemusi ja arenguvõimalusi
 • enesetäiendamise võimalusi

 

Tööle asumise aeg: hiljemalt 1.juuni 2018

 

Avaldus, CV ja haridust tõendava dokumendi koopia palume saata

hiljemalt 16.04.2018  e-posti teel luunjavv@luunja.ee

 

Lisainfo: sotsiaalnõunik Kairit Pahk, tel 7 417101, kairit@luunja.ee 


**************************************

Luunja vallavalitsus kuulutab välja konkursi 


LUUNJA KESKKOOLI DIREKTORI
 
vaba ametikoha täitmiseks 

 

Kandidaadile esitatavad nõuded on kehtestatud haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013. a määrusega nr 30.


 Peamised tööülesanded:

 Luunja Keskkooli tegevuse juhtimine;

 kõikide kooliastmete arendamine.

 

Sobival kandidaadil on lisaks otsustus- ja vastutusvõimele:

 juhtimiskogemus ja hea meeskonnatöö oskus;

 väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus;

 algatusvõime ja hea eestvedamise suutlikkus;

 tahe ja oskus arvestada kogukonna vajadusi ja ootusi, teha tulemuslikku koostööd  kõikide osapooltega;

 vähemalt ühe võõrkeele oskus.


 Omalt poolt pakume:

 eneseteostust kooli arendamisel ja selleks vajalikke vahendeid;

 enesetäiendamise võimalusi;

 konkurentsivõimelist töötasu.

 

Tööle asumise aeg: poolte kokkuleppel, kuid mitte hiljem kui 01. august 2018.

 

Kandideerimiseks esitada hiljemalt 9. aprilliks 2018. a:

 avaldus;

 elulookirjeldus, sh haridus- ja teenistuskäik;

 ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;

 tulevikuvaade  Luunja koolist (üks A4);

 muud dokumendid, mida kandidaat peab asjassepuutuvaks

 

Dokumendid esitada Luunja vallavalitsusele märksõnaga „Koolijuht” e-posti aadressile luunjavv@luunja.ee.

 

Lisainfo tel 741 7234 ja 5661 2583 Kadi Saarso, haridusnõunik

 


************************************** 

Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb