DP Eskiislahendused
ESKIISLAHENDUSE AVALIKU ARUTELU KORRALDAMINE


Luunja vallavolikogu suunas avalikule väljapanekule Lohkva külas OÜ Tarmeko tootmisterritooriumi detailplaneeringu eskiisi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu. Planeeringuala suurusega ca 8,5 ha hõlmab Lohkva külas Lõõtspilli tee 1, 2, 2a, 3, 4 ja Lõõtspilli tee ning Soojuse tee 14 ja 18 kinnistuid. Planeeringuga määratakse krundijaotus ja antakse ehitusõigus Tarmeko tootmisasutuse laiendamiseks, lahendutakse liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustatus, määratakse haljastuse põhimõtted ning seatakse keskkonnatingimusi tagavad nõuded. KSH käigus tuvastati olulise negatiivse mõju ilmnemisvõimalikkus planeeringulahenduse elluviimisel, kuid leiti ka reaalsed ja rakendatavad leevendusmeetmed selle mõju leevendamiseks ja planeeringu elluviimise võimalikkus eskiislahenduse kohaselt. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Luunja valla üldplaneeringu muutmiseks Lõõtspilli tee 1, 2, 2a, 3, 4 ja Lõõtspilli tee maakasutuse juhtfunktsiooni osas sotsiaalmaast ja põllumajandusmaast (reserveeritud ärimaa) tootmismaaks. Detailplaneeringu eskiisi ja KSH aruande eelnõuga saab tutvuda avalikul väljapanekul, mis toimub 21.05 – 19.06 k.a. Luunja vallamajas, Lohkva raamatukogus ja Luunja valla veebilehel. Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada planeeringu kohta kirjalikke arvamusi elektrooniliselt aadressile luunjavv@luunja.ee või lihtkirjaga aadressile Puiestee 14 Luunja alevik.

Avaliku väljapanku tulemuste arutelu toimub 06.08 k.a. a kell 18:00 Luunja vallamajas.


Volikogu 26.04.2018 otsus nr 27

Volikogu 26.04.2018 otsus nr 27


Planeeringu eskiis:

Seletuskiri

Situatsiooniskeem

Olemasolev olukord

Funktsionaalsed seosed

Põhijoonis

Tehnovõrgud


KSHLuunja vallavalitsus suunas avalikule väljapanekule ja arutelule Luunja alevikus Talli maaüksuse (43202:004:0083) detailplaneeringu eskiislahenduse.

Planeeringu eskiislahendusega kavandatakse 10,3 ha suurusele Talli maaüksusele elukohti kokku 206-le perele: 32 üksikelamu maa krunti, 3 ridaelamu maa krunti ja 3 korterelamu maa krunti. Planeeringu eskiisiga saab tutvuda avalikul väljapanekul, mis toimub 1. veebruarist kuni 2. märtsini k.a. Luunja vallamajas ja Luunja valla veebilehel. Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada planeeringu kohta kirjalikke arvamusi elektrooniliselt aadressile luunjavv@luunja.ee või lihtkirjaga aadressile Puiestee 14 Luunja alevik.

Avaliku väljapanku tulemuste arutelu toimub 2. aprillil 2018. a kell 18:00 Luunja vallamajas.


Planeeringu algatamise otsus

Planeeringu lähteseisukohad

Eskiisi avalikustamisele suunamine

 

Planeeringu eskiis:

Seletuskiri

Situatsiooniskeem

Olemasolev olukord

Eskiisjoonis

Planeeringuala mõjuala funktsionaalsed ja ehituslikud seosed
_____________________________________________________________________________________


Luunja Vallavalitsus korraldab Lohkva külas Remmelga (end. Rehe 2) maaüksuse osaala detailplaneeringu eelnõu tutvustamiseks avaliku väljapaneku 15.12.2016 – 13.01.2017. Detailplaneering teeb üldplaneeringu muutmise ettepaneku. Detailplaneeringu koostamisel anti keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang ja sellele toetudes jättis volikogu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata. Detailplaneeringu eelnõu materjalidega on võimalik tutvuda vallavalitsuse tööajal vallamajas ja planeeringute infosüsteemis Evald: http://service.eomap.ee/luunjavald/#/planeeringud/planeeringud/61

Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada detailplaneeringu kohta kirjalikke arvamusi.

Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub Luunja vallamajas 23.01.2017 kell 15Kavastu külas Rubi maaüksuse detailplaneering

Luunja Vallavalitsus korraldab Kavastu külas Rubi maaüksuse lõunaosa ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks avaliku arutelu 30. mail 2016 kell 15 Luunja vallamajas. Lähteseisukohtadega ja eskiislahendusega saab tutvuda valla kodulehel  Kavastu raamatukogus ja tööpäevadel Luunja vallavalitsuses.

Luunja Vallavolikogu 24.09.2015 otsus nr 45

Eskiis

Seletuskiri

Situatsiooniskeem

Eelhinnang

Keskkonnaameti seisukoht

Luunja Vallavolikogu on jätnud algatamata Kavastu külas Rubi maaüksuse lõunaosa ning lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). Planeeringu eesmärgid on eraldada Rubi maaüksuse lõunaosast elamu- ja äriotstarbeline krunt, ehitusõiguse määramine elu- ja majutushoonetele ning Kantsi tee maa-ala väljakruntimine. KSH jäeti algatamata kuna detailplaneeringu elluviimisel ei ole oodata olulist keskkonnamõju. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Luunja Vallavalitsus, koostaja GeoBaltica OÜ, kehtestaja Luunja Vallavolikogu. Detailplaneeringu koostamise algatamise ja KSH algatamata jätmise otsustega on võimalik tutvuda Luunja valla koduleheküljel  ning tööpäevadel Luunja vallavalitsuses.

Luunja Vallavolikogu 26.05.2016 otsus nr 40


Rõõmu külas Padila maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Tulenevalt asjaolust et, Rõõmu külas Padila maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise käigus on selgunud vajadus üldplaneeringu muutmiseks, korraldab Luunja Vallavalitus detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks avaliku arutelu 22. veebruaril 2016 kell 15

Luunja vallamajas. 

Luunja vallavolikogu 19.06.2014 otsus nr 35 "Rõõmu külas Padila maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju stateegilise hindamise algatamata jätmine"

Olumasolev olukord

Funktsionaalsed seosed

Põhijoonis

Tehnovõrkude joonis

Maakasutus

Illustratiivsed joonised

Seletuskiri

Situatsioonijoonised

Luunja vallavolikogu 28.01.2016 otsus nr 4 "Rõõmu külas Padila maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine"

Keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang
Lohkva külas Pillikoori tee 3 maaüksuse detailplaneering

Luunja vallavolikogu 25.06.2015 otsus nr 29 "Lohkva külas Pillikoori tee 3 maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine"

Eskiisjoonis

Illustreerivad joonised

Funktsionaalsed seosed

Seletuskiri

Keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang

Arutelu kohta teade Kabina külas Kopra maaüksuse osaala detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku arutelu kohta

Luunja vallavolikogu 29.01.2015 otsus nr 9 "Kabina külas Kopra maaüksuse osaala detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine"

Eskiis

Arutelu kohta teade


Lohkva külas Farmeri maaüksuse osaala ning Linna ja Gaasimaja tee 15 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine 

Luunja vallavolikogu 29.05.2014 otsus nr 30

Arutelu

Eskiisjoonis

Funktsionaalsed seosed

Situatsiooni skeem

Eksperthinnang

Seletuskiri


Veibri külas Kasesalu maaüksuse detailplaneeringu ja Lembitu maaüksuse detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduste ühine avalik arutelu

Luunja vallavalitsuse 29.01.2014 korraldus nr 32

Luunja vallavolikogu 25.09.2014 otsus nr 42

Põhijoonis-Kasesalu

Põhijoonis-Lembitu

Seletuskiri-Kasesalu

Seletuskiri-Lembitu

Olemasolev olukord- Kasesalu

Olemasolev olukord- Lembitu

Funktsionaalsed joonised- Kasesalu

Funktsionaalsed joonised- Lembitu

Asendiskeem- Kasesalu

Asendiskeem- Lembitu


Kabina külas Kruusaaugu tee 1, 3 ja 5 kruntide teade arutelu korraldamise kohta

ESKIIS


Sirgu külas Laane maaüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse heakskiitmine ja avaliku arutelu korraldamine

Luunja vallavalitsuse korraldus nr 332


Laane maaüksuse detailplaneeringu ESKIIS


Savikoja külas Savikoja, Suurearu ja Mäe maaüksuste detailplaneeringu eskiislahenduse heakskiitmine ja avaliku aruelu korraldamine

Luunja vallavalitsuse korraldus nr 292


Savikoja, Suurearu ja Mäe maaüksuste detailplaneeringu ESKIIS


Veibri külas Kasesalu maaüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse heakskiitmine ja avaliku arutelu korraldamine

Luunja vallavalitsuse korraldus nr 257 

Kasesalu maaüksuse detailplaneeringu ESKIIS 


Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb