Koostamisel olev ÜP


Teavitus

Luunja Vallavolikogu 28.03.2019. a otsusega nr 23 on lõpetatud Luunja valla üldplaneeringu koostamise menetlus ja tunnistatud kehtetuks Luunja Vallavolikogu 28.08.2014. a otsus nr 39 „Luunja valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine“. Luunja Vallavolikogu 02.05.2019. a otsusega nr 33 on tunnistatud osaliselt kehtetuks Luunja Vallavolikogu 28.03.2019. a otsuse nr 23 punkt 3.

___________________________________________________________________

Teavitus

Luunja Vallavolikogu on 28.03.2019. a otsusega nr 23 on lõpetatud Luunja valla üldplaneeringu koostamise menetlus ja tunnistatud kehtetuks Luunja Vallavolikogu 28.08.2014. a otsus nr 39 „Luunja valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine“.

 

Üldplaneeringu menetluse lõpetamise asjaolud on toodud Luunja Vallavolikogu 28.03.2019. a otsuses nr 23. Luunja vald kavandab lähikuudel algatada Luunja valla üldplaneeringu koostamise uuesti, hetkel kehtiva planeerimisseaduse alusel.

___________________________________________________________________


LUUNJA VALLA VEIBRI KÜLAS ASUVATE ANDRESE JA LILLEVÄLJA TEE 20 MAAÜKSUSE ALA ÜLDPLANEERING LILLEVÄLJA TEE 20 ALAL


UUS! Luunja Vallavolikogu on jätnud kehtestamata „Luunja valla Veibri külas asuvate Andrese ja Lillevälja tee 20 maaüksuse ala üldplaneeringu“ Lillevälja tee 20 alal reserveeritud elamumaa 50%, üldmaa 50% lahendusega. 

Seoses sellega on Luunja Vallavolikogu tunnistanud kehtetuks ka Luunja Vallavolikogu 16.02.2017. a määruse nr 8 „Luunja valla Veibri külas asuvate Andrese ja Lillevälja tee 20 maaüksuste ala üldplaneeringu osaline kehtestamine“ paragrahvi 2. Üldplaneeringu kehtestamata jätmisega tuleb maa-alale koostada uus üldplaneering.


Luunja Vallavolikogu määrus nr 11
Luunja Vallavolikogu määrus nr 12


AVALIKUSTAMISE JÄRGSED MUUDATUSED

Luunja valla Veibri külas asuvate Andrese ja Lillevälja tee 20 maaüksuse ala üldplaneeringu Lillevälja tee 20 alal (edaspidi koostatav planeering ja planeeritav ala) ruumilise mõju analüüs

Avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste ning ruumilise mõju analüüso alusel on tehtud Lillevälja tee 20 üldplaneeringus vajalikud muudatused. Muudatused seisnevad kokkuvõtvalt järgmises:

  1. 1. Eksperthinnangu soovitustest lähtuvalt on täiendatud planeeringuala ja selle lähiala analüüsi. Vastavad muudatused on tehtud planeeringu seletuskirjas pt 3 „Planeeringuala ja selle mõjuala analüüs“.

  2. 2. E. Lääne kirjalikust arvamusest ja eksperthinnangust lähtuvalt on planeeringusse lisatud põhjalikud planeeringulahenduse põhjendused. Selleks on planeeringu seletuskirja lisatud eraldi pt 4 „Planeeringulahenduse põhjendused“. Seni olid planeeringulahenduse põhjendused esitatud vastava menetlustoimingu juures volikogu otsuse või vallavalitsuse korralduse preambulis. Põhjendusi on täiendatud eksperthinnangu alusel. 

  3. 3. Planeeringu joonistel ja seletuskirjas on selgemini kajastatud planeeringuala piir – eristatud on kogu planeeringuala ja veel menetluses oleva planeeringuala osa piir. Muudatused on tehtud planeeringu joonistel 2 ja 3 ning seletuskirjas pt 1.
Avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu järgselt tehtud muudatused ei muuda üldplaneeringu põhilahendusi. Tuginedes PlanS (kuni 30.06.2015 kehtinud redaktsioon) § 21 lg 5 puudub seetõttu vajadus korrata kooskõlastamist ja uue avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu korraldamist.

MUUDATUSTEGA PLANEERING:

Seletuskiri

Situatsiooniskeem

Maakasutus

Ehitustingimused
VASTUVÕTMINE JA AVALIKUSTAMINE
  -  menetlusetapp on läbi


Planeeringu avalik väljapanek toimub 30. oktoobrist kuni 26. novembrini k.a lahtiolekuaegadel Luunja vallamajas (Puiestee 14 Luunja alevik), Lohkva raamatukogus (Kollu tee 7 Lohkva küla) ning Luunja valla veebilehel. Avalik arutelu toimub 3. jaanuaril 2018.a kell 18:00 Luunja vallamajas.


Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada planeeringu kohta kirjalikke arvamusi. Kõik arvamuse esitajad peavad olema tuvastatavad ning lisanud arvamusele oma kontaktandmed, sh aadressi.


UUS!


3.01.2018 avaliku arutelu protokoll


 

PLANEERINGU PÕHILAHENDUS:


Vallavolikogu otsus 21.09.2017 nr 62

Seletuskiri

Situatsiooniskeem

Maakasutus

Ehitustingimused


Luunja valla üldplaneeringu KSH aruanne

Kooskõlastused:
Keskkonnaameti kooskõlastus

Planeeringu lisadega saab tutvuda Luunja vallavalitsuses.
ESKIISI AVALIKUSTAMINE  - menetlusetapp on läbi


Vallavalitsuse korraldus 10.05.2017 nr 164   

Seletuskiri

Situatsiooniskeem

Maakasutus alternatiiv 1

Maakasutus alt. 2

Ehitustingimused

 

LISAD:

Luunja vallavolikogu otsus 18.03.2004 nr 3-1

Luunja valla üldplaneeringu KSH aruanne
Eskiislahenduse arutelu protokoll

______________________________________________________________________________________

KOOSTAMISEL OLEV LUUNJA VALLA ÜLDPLANEERING


Luunja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi heakskiitmine

 

Luunja valla üldplaneeringu KSH programm kiideti Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni poolt heaks.


Heakskiidetud Luunja valla üldplaneeringu KSH programmiga saab tutvuda siin
Luunja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm


Teatame Luunja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avalikust väljapanekust ja üldplaneeringu lähteseisukohtade tutvustamisest.


KSH programmiga on võimalik tutvuda perioodil 08.06.2015 – 26.06.2015 Luunja Vallavalitsuses (Puiestee 14, Luunja alevik, Tartu maakond 62222; kontaktisik Tamur Tensing, tamur@luunja.ee, 741 7225) ning veebilehel http://www.luunja.ee/ehitus-ja-planeeringud/uldplaneering ja http://adepte.ee/dokument/luunja-valla-uldplaneeringu-ksh/


Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi KSH programmi kohta saab esitada kirjalikult Luunja Vallavalitsuse aadressil Puiestee 14, Luunja alevik, Tartu maakond 62222 või e-posti aadressil luunjavv@luunja.ee

kuni 26.06.2015.

KSH programmi avalik arutelu ja üldplaneeringu lähteseisukohtade tutvustamine toimub 29.06.2015 kell 18:00 Luunja vallamajas.

Üldplaneeringu ja KSH koostamise korraldaja on Luunja Vallavalitsus (Puiestee 14, Luunja alevik, Tartu maakond 62222) ning üldplaneeringu kehtestab Luunja Vallavolikogu. Üldplaneeringu konsultant on OÜ Pärnu Instituut (Riia mnt 14-7, Pärnu linn, Pärnu maakond, 80013; parnuinstituut@gmail.com).  KSH koostajaks on OÜ Adepte Ekspert (Tuukri 54, Tallinn, 10120; info@adepte.ee).

Luunja valla üldplaneeringu muutmine on algatatud Vallavolikogu 28. augusti 2014 otsusega nr 39 “Luunja valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine“. Luunja valla uue üldplaneeringu koostamise eesmärk on Luunja valla territooriumil valla ruumilise arengu põhimõtete kujundamine ning ruumilise arenguga kaasneda võivate majanduslike, sotsiaalsete, kultuuriliste ja looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine järgnevateks aastateks.

Üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt riigipiiriülest mõju. Mõju esinemise võimalust Natura 2000 võrgustiku aladele hinnatakse KSH koostamise käigus.
Luunja valla üldplaneeringu ja keskkonnamõjude stateegilise hindamise algatamine


Luunja vallavolikogu 28.VIII.2014 otsusega nr 39 algatati Luunja valla üldplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Uue üldplaneeringu peamisteks eesmärkideks on valla ruumilise arengu põhimõtete kujundamine ning ruumilise arenguga kaasneda võivate majanduslike, sotsiaalsete, kultuuriliste ja looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine järgnevateks aastateks.

Üldplaneeringu lisaeesmärgiks on analüüsida üldiseid mõjutegureid, mis Luunja valla arengut mõjutavad ja teha vastavasisulised ettepanekud teistesse valla ja regiooni planeeringudokumentidesse.

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 1 p 2 kohaselt korraldatakse üldplaneeringu koostamise käigus enne üldplaneeringu kehtestamist keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Üldplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Luunja vallavolikogu ning korraldaja Luunja vallavalitsus.

Vallavolikogu otsusega on võimalik tutvuda tööpäevadel Luunja vallavalitsuses ja Luunja valla DOKUMENDIREGISTRIS 


Luunja valla üldplaneeringu ülevaatamise tulemused


Luunja Vallavolikogu 24. aprilli 2014.a istungil kinnitati Luunja üldplaneeringu ülevaatamise tulemused. Ülevaatamise tulemuna leiti, et üldplaneering on kehtinud kuus aastat ning selle aja jooksul on muutunud nii majanduslik olukord kui ootused elukeskkonna arengule. Aja jooksul on uuendatud valla arengukava ja teisi strateegilise dokumente. Tuginedes planeerimisalase olukorra kirjeldusele ja hinnangule võib järeldada, et üldplaneering vajab ajakohastamist ja vajadusel uut lähenemist vallaruumi kujundamiseks.

Luunja vallavolikogu 24.04.2014.a otsusega nr 26 on võimalik tutvuda siin ja Luunja vallamajas

 Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb