OÜ Tarmeko tootmisterritooriumi detailplaneering


LOHKVA KÜLAS OÜ TARMEKO TOOTMISTERRITOORIUMI DETAILPLANEERING 


DP ESKIISI JA KSH AVALIKUSTAMINE - menetlusetapp on läbi


Detailplaneeringu eskiisi ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek toimus 21.05 – 19.06 k.a., avaliku väljapanku tulemuste arutelu toimus 06.08 k.a. a kell 18:00 Luunja vallamajas
Avaliku väljapaneku ajal laekus neli kirjalikku avaldust arvamustega, lisaks tehti kaks ettepanekut avalikul arutelul. Avaliku väljapaneku ja arutelu tulemuste alusel tehakse detailplaneeringus ja KSH aruande eelnõus vajalikud muudatused ja täiendused.


Avaliku arutelu protokoll
Avalikustamisel antud arvemustega arvestaminePlaneeringu eskiis:

Seletuskiri

Situatsiooniskeem

Olemasolev olukord

Funktsionaalsed seosed

Põhijoonis

Tehnovõrgud


Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu

KSH


Volikogu 26.04.2018 otsus nr 27 


DETAILPLANEERINGU (DP) JA KESKKONNAMÕJU STRATEEGISE HINDAMISE (KSH) ALGATAMINE - menetlusetapp on läbi


Luunja Vallavolikogu 14.04.2016 otsus nr 25

Eelhinnang

Keskkonnaameti seisukoht
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb