Kehtestatud ÜP

LUUNJA VALLA VEIBRI KÜLAS ASUVATE ANDRESE JA LILLEVÄLJA TEE 20

MAAÜKSUSTE ALA ÜLDPLANEERING


Luunja Vallavolikogu on kehtestanud Luunja valla Veibri külas asuvate Andrese ja Lillevälja tee 20 maaüksuste ala üldplaneeringu endise Andrese maaüksuse osas.

Endise Andrese maaüksuse maa-ala juhtfunktsiooniks on määratud elamumaa, maa-ala on määratud detailplaneeringu koostamise kohustusega alaks, kus edasine krundijaotus, üldkasutatavate alade vajadus, suurus ja asukoht, taristu jm tuleb lahendada detailplaneeringuga.

 

Kaardil nr 1  on kajastatud volikogu 24. septembri 2009. a otsusega nr 53 vastuvõetud üldplaneeringu lahendus.


Lillevälja tee 20 maaüksuse osas jätkub üldplaneeringu menetlus, mille käigus kaalutakse alternatiivse lahendusena Lillevälja tee 20 maaüksuse maa-alale maakasutuse juhtfunktsioonina 100 % üldmaa määramist.


Luunja Vallavolikogu 16. veebruar 2017. a määrus nr 8

Seletuskiri

Kaart nr 1. Maakasutuse kaart

Kaart nr 2. Üldised ehitustingimused

Kaart nr 3. Andrese ja Lillevälja tee 20 maaüksuste asukoht 


LUUNJA VALLA ÜLDPLANEERINGU TEEMAPLANEERING "TARTU LINNA IDAPOOLSE RINGTEE TEEMAPLANEERING"


Seletuskiri


Joonis 1
Joonis 2
Joonis 3
Joonis 4
Joonis 5
Joonis 6
Joonis 7
Joonis 8

Luunja valla üldplaneeringu teemaplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine 
Väljavõte Tartu linna idapoolse ringtee eelprojekti joonisest
 
Luunja valla üldplaneeringu teemaplaneeringu “Tartu linna idapoolse ringtee teemaplaneering„ kehtestamine


LUUNJA VALLA ÜLDPLANEERING 


Luunja valla üldplaneering on kehtestatud Luunja Vallavolikogu 26. juuni 2008.a määrusega nr 8-1


Luunja  Vallavolikogu 19. veebruari 2009. a määrusega nr 9 on Vallavolikogu 26. juuni 2008. a määrus nr 8-1 Andrese ja Lillevälja tee 20 maaüksuste osas kehtetuks tunnistatud.


Luunja Vallavolikogu 16. veebruari 2017. a määrusega nr 8 on kehtestanud Luunja valla Veibri külas asuvate Andrese ja Lillevälja tee 20 maaüksuste ala üldplaneering endise Andrese maaüksuse osas. Vastavad muudatused on sisse kantud Luunja valla üldplaneeringusse.


Seletuskiri täiendatud 2017
Seletuskirja lisa 

Luunja  valla  üldplaneeringu keskkonnamõju  strateegiline  hindamine

Maakasutus täiendatud 2017

Ehitustingimused 2017

Keskkonnatingimused
Tehnovõrgud Kavastu 
Tehnovõrgud  Lohkva 
Tehnovõrgud Luunja 
Liikluskorraldus Luunja valla üldplaneeringu ülevaatamise tulemused


Luunja Vallavolikogu 24. aprilli 2014.a istungil kinnitati Luunja üldplaneeringu ülevaatamise tulemused. Ülevaatamise tulemuna leiti, et üldplaneering on kehtinud kuus aastat ning selle aja jooksul on muutunud nii majanduslik olukord kui ootused elukeskkonna arengule. Aja jooksul on uuendatud valla arengukava ja teisi strateegilise dokumente. Tuginedes planeerimisalase olukorra kirjeldusele ja hinnangule võib järeldada, et üldplaneering vajab ajakohastamist ja vajadusel uut lähenemist vallaruumi kujundamiseks.

Luunja vallavolikogu 24.04.2014.a otsusega nr 26 on võimalik tutvuda siin ja Luunja vallamajas

Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb