UudisedVaata ka teisi teateid

Luunja vald taotleb sundliitmise mitterakendamist

10.01.2017
Reformikomisjon teeb ettepaneku Luunja valla liitmiseks Tartu linnaga.Haldusreformi Lõuna-Eesti piirkondlik komisjon tegi ettepaneku kõikide seaduses toodud kriteeriumile mittevastavate omavalitsuste liitmise osas.

Komisjoni ettepaneku kohaselt võiks liita Luunja valla tervikuna Tartu linnaga. Arutusel on olnud ka liitmine Tartu vallaga.


Luunja vald on esitanud taotluse Vabariigi Valitsusele – jätta meie osas sundliitmine algatamata. Luunja vald vastab sisulistele haldusvõimekuse kriteeriumitele ning sundühendamine ei ole vajalik, kuigi meil on elanikke alla 5000. 

Haldusreformi sisuline eesmärk on Luunja valla puhul täidetud ka ilma ühendamiseta, sundliitmise algatamine sellises olukorras on ebavajalik.

Haldusreformi seaduse § 9 lg 2 alusel tuleb otsustamisel võtta arvesse ka Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 7 lg 5 toodud kriteeriume, mis näitavad omavalitsuse sisulist võimekust. Nende kriteeriumide järgi on Luunja vald võimeline iseseisvalt korraldama kohalikku elu ning täitma seadusest tulenevaid ülesandeid.Seaduse kohaselt teeb valitsus hiljemalt 15. veebruariks ametliku ettepaneku liitumiseks. Seejärel on omavalitsustel 3 kuud aega läbi rääkida või esitada oma seisukohad ettepanekuga mittenõustumise osas.

Valitsus peab seejärel lõpliku otsuse langetama.

Kui valitsus siiski rakendab sundliitmist vastu omavalitsuse tahtmist, saab seda otsust kohtus vaidlustada. Kohus kontrollib, kas valitsus on õigesti tuvastanud faktilisi asjaolusid ja õigesti teostanud kaalutlusõigust
Riigikohtu hinnangul on seadusandjal küll õigus omavalitsussüsteemi tervikuna ümber korraldada, kuid iga üksiku omavalitsuse osas tuleb lähtuda ka muudest põhimõtetest lisaks 5000 elaniku kriteeriumile.


Kui omavalitsus suudab tõendada, et ta on vaatamata väiksemale elanike arvule haldussuutlik, siis ei pea sundliitmist rakendama, valitsusel on selles osas suur kaalutlusruum

Riigikohus on seisukohal, et 5000 elaniku kriteerium on valitsusele siduv üksnes menetluse algatamisel, mitte aga lõppotsuse tegemisel. Seadusandja ei ole sidunud haldusterritoriaalse korralduse muutmist jäigalt omavalitsusüksuse miinimumsuuruse kriteeriumiga, olles volitanud valitsust hindama omavalitsuse tegelikku võimekust.

Valitsus peab otsustamisel hindama ka omavalitsuse enda seisukoha põhjendatust, pannes valitsusele kaalumiskohustuse

Muudatustel peab olema positiivne mõju ning see peab olema vajalik omavalitsuse võimekuse tagamiseks


Riigikohtu hinnangul tuleneb seadusest, et kui 5000 elaniku kriteeriumile mittevastav omavalitsus suudab täita seadusest tulenevaid ülesandeid ja osutada avalikke teenuseid kooskõlas haldusreformi eesmärgiga, siis ei pea valitsus sundliitmist sellise omavalitsuse suhtes lõpule viima.
Kommentaarid:

Ivo Shenkenberg
13.01.2017
liita Luunja valla tervikuna Tartu linnaga... Väga kehv tulemus, võrreldes kas või naabervaldadega. Kas keegi vastutab ka ?
Gabriel
13.01.2017
Jääb üks nõrk omavalitsus teiste tugevate keskele...
Koidutähe
14.01.2017
Kortermajad ja uusarendused Tartu linna piiril suurendavad vähehaaval valla elanike arvu, aga tegelikult on seal elavad inimesed seotud Tartu linnaga. Kodule lähedal olevad koolid ja lasteaiad asuvad Tartu linnas ja töökohad on ka Tartu linnas. Milleks võidelda vastu sellele,mis on juba toimunud, et tegelikult me ju elamegi Tartu linnas.
Annik
16.01.2017
Mina minu pere ja paljud Luunja elanikud kellega olen vestelnud on ühinemise vastu. Sai ju linnast just ära kolitud kuna vallas on parem elukvaliteet. Loodan väga et, jätkame ikka iseseisvalt
Kalle Kulbok
16.01.2017
Leian, et ei ole analüüsitud põhiseaduse § 155 sätestatud mõtet, et igal linnal ja linna suurusel vallal on õigus olla esmatasandi omavalitsusüksuseks. Minu hinnangul mängis advokaadibüroo Varul seda aspekti kaalumata jättes valitsuse ja Jüri Raidlaga kokku. Soovin, et vald sundliitmise korral tugineks vaidlustusel ka põhiseaduse assamblees kõlanud arutlustele, mille tulemusena sätestati PS § 155 garanteerimaks seda, et ei moodustata esmatasandina maakonna suurusi omavalitsusi. Samas seaduse alusel saaks osa esmatasandi ülesandeid delegeerida maakondlikule omavalitsusele. Kahjuks on sellest ekspertide mudelist loobutud (poliitikutele oli see liig keeruline: esmatasandi parteipoliitiline juhtimine on suurvaldade puhul lihtsam).
Nils
17.01.2017
Aitab juba küll, ootaks valla juhtkonna tagasiastumist.
Luunja miis
18.01.2017
Arusaamatu, kuidas härrad saagivad oma tooli jalgu ja oksakesi millel istuvad, nii, et saepuru lendab. Arvatakse , et Tartus saab samamoodi jätkuda ? Kas peas on ikka kõik korras ?
Võsuke
09.02.2017
Kui inimene kolib linnast ära maale, siis ta soovib elada maal, mitte linnas.Soovitan vallajuhtidel teha küsitlus elanike hulgas, mida nad soovivad.Mina ja minu pereliige küll ei soovi enam linnaelanikuks hakata, kuigi paljud meie tegevused toimuvad linnas.Edu vallajuhtidele edasises tegevuses.
Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:  E-maili aadressi ei avalikustata
Kommenteeri:
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011