Vallavanem

 

Aare Anderson on Luunja vallavanema ametis alates 12.05.2008

 

Sündinud 8.12.1966 Tartus

Abielus, peres kasvab poeg

 

Haridus

1987-1991  Tartu Ülikool, ajalooteaduskond

1974-1985  Tartu 3.Keskkool (hilisem Raatuse Gümnaasium)

Täiendkoolitused Eestis ja välisriikides, sh Harvard Graduate School ning  UCLA (University of California, Los Angeles) 

 

1985-1987  sõjaväeteenistus 

 

Töökäik 

2008 -         Luunja vallavanem

2006-2008  Rahandusministeerium, riigieelarve osakond, valdkonna kuraator

1998-2005  Elva Linnavalitsus, linnapea, abilinnapea

1996-1999  Fridrich Naumann Stiftung, omavalitsusjuhtide täiendkoolitus ja konsulteerimine    

                   (lepingupartner)

1995-1998  AS EXAN, müügi- ja finantsjuht

1991-1995  Tartu Kommertsgümnaasium, Tartu Decartesi Lütseum, ajaloo, kodanikuõpetuse  ja 

                   majandusainete õpetaja

Ühiskondlik tegevus 

Tartu Maarja Kiriku Sihtasutuse nõukogu liige alates 2008

Elva Linnavolikogu liige alates 2005

IRL-i Tartumaa piirkonna esimees 2011-2013


Keelteoskus

Eesti keel - emakeel

Inglise keel, vene keel ja soome keel - suhtlustasandil kõnes ja kirjas

 

 

 ____________________________________________________________________________________

 

Vallavanema tööülesanded

  

valla kui avalik-õigusliku organisatsiooni üldjuhtimine

valla esindamine suhetes koostööpartnerite, teiste omavalitsuste, maavalitsuse ja riigiga

-          osalemine omavalitsusliitude töös

-          koostöö arendajatega suuremastaabiliste arendusprojektide osas

-          koostöö partneritega (turismiorganisatsioonid, SA-d, MTÜ-d, politsei, jt)

valla asutuste tegevuse koordineerimine (koostöös nõunikega)

vallavalitsuse töö juhtimine ja korraldamine, istungite ja töökoosolekute juhatamine

-          tööülesannete andmine ja nende täitmise kontrollimine

-          ametlike dokumentide allkirjastamine

-          töö sisemiseks korraldamiseks käskkirjade andmine

vallavalitsuse esindamine suhetes vallavolikoguga ning volikogu komisjonidega

vallavalitsuse töös sisuline osalemine

-          olulisemate otsuste, eelnõude ja lepingute ettevalmistamine

-          olulisematele kirjadele, teabenõuetele ja telefonikõnedele vastamine

-          nõupidamiste korraldamine ja nendel osalemine

valla arendustegevuse koordineerimine, arengukavaga seotud protsesside juhtimine (arengukavade

koostamine, täiendamine, täitmise ja aruandluse koordineerimine)

valla finantspoliitika väljatöötamine ja juhtimine, eelarvestrateegiate ja finantskavade koostamine

          ning täitmise seire

·         eelarve projekti sisuline koostamine olulistes osades (koostöös finantsnõunikuga)

sisuliste valdkondade koordineerimine

-          majandus (teede korrashoid, elamumajandus, tänavavalgustus)

-          seltsitegevus

suurprojektide (mahukamad investeeringud, arendused) algatamine ja koordineerimine

-          analüüside tellimine

-          vahendite planeerimine

-          partneritega suhtlemine

ettevõtlusega seotud küsimused

koostöö ettevõtjate ja mittetulundussektoriga

-          ühisprojektid

-          toetuste andmine (põhimõtted, toetuste planeerimine ja eraldamine)

-          infovahetus ettevõtjate ja MTÜ-dega

-          partnerite kaasamine valla tegevustesse ja arendusse

IT-alase tegevuse koordineerimine

personalitöö koordineerimine (tööülesannete jaotus, töötajate värbamise juhtimine, lepingute 

sõlmimine, arenguvestlused jm)

avalike suhete, suhtekorralduse ja mainekujunduse koordineerimine

-          pressiteadete koostamine olulistel teemadel

-          artiklite kirjutamine vallasisestele ja -välistele meediakanalitele

-          intervjuude andmine meediakanalitele

-·         esindusülesannete täitmine (avalikud üritused, tunnustamised, jm)

sisekontrolli koordineerimine

valla välissuhted


 

Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb