Haridus

 

Luunja vallas haridusasutused

Luunja Keskkool  Luunja Keskkooli õppekava eripäraks on majanduse õppesuund, mis tugineb Junior  Achievement`i programmile.  Luunja Keskkooli missiooniks on olla kvaliteetset, konkurentsivõimelist haridust andev õppeasutus, mis võimaldab õpilastele võimetekohase arengu turvalises, kaasaaegses ja akadeemilises õpikeskkonnas ning kujundab neist hoolivad, toimetulevad, arenemisvõimelised ja terve eluhoiakuga elukestvad õppijad. 


2018/2019 õppeaastal õpib Luunja Keskkooli 406 õpilast, neist põhikooli osas 354 ja gümnaasiumi osas 52 õpilast.
luunjakk@luunja.edu.ee 
kodulehekülgKavastu Algkoolis-Lasteaias (KAL) töötab kahe liitklassiga algkool ja ühe liitrühmaga lasteaed. KAL on iga õppija eripära arvestav haridusasutus, kus hinnatakse laste loomulikku aktiivsust, kasvatatakse lastes loodussõbralikkust ja loodussäästlikkust. Õpetatakse lapsi hindama ennast ja peret.


2018/2019 õppeaastal on algkoolis 10 õpilast ja lasteaias kokku 20 last.

kavastu@luunja.ee  
kodulehekülg

Luunja Lasteaed Midrimaa. Alates 2010. aasta sügisest on lasteaed seitsmerühmaline:  kaks sõimerühma, üks liitrühm ja neli aiarühma. Lasteaed toetab koostöös koduga iga lapse arengut, väärtustades mängu ning säästlikke ja tervislikke eluviise. Lasteaed tegutseb lapsest lähtuvalt, toetab iga lapse loovust, tegutsemisjulgust, avastamisrõõmu ja üksteisest hoolimist uuenduslikus ja turvalises kasvukeskkonnas. 

Luunja lasteaed osaleb programmis "Kiusamisest vabaks lasteaed". Suurt rõhku pööratakse avastus- ja õuesõppele.


2018/2019 õppeaastal käib Luunja lasteaias kokku 127 last.

lasteaed@luunja.ee
kodulehekülg


Lohkva lasteaed avati 2010. a sügisel. Lasteaias alustas tööd neli rühma, millest kaks olid sõimerühmad, üks aiarühm ja 1 liitrühm, mis kõik kasvasid peagi aiarühmadeks.
2016. aasta veebruaris avas lasteaed kaks sõimerühma lisaks.


Lohkva Lasteaed on usaldusväärne ja professionaalset alusharidusteenust pakkuv lasteasutus, mis on peresid toetav, lapse individuaalsust arvestav, mainekas lasteaed, kuhu lapsed tahavad tulla ja kus töötajad tahavad olla.

Õppe- ja kasvatustegevused toimuvad J.Käisi üldõpetuse põhimõtete alusel.


2018/2019 õppeaastal käib Lohkva lasteaias 107 last.


lasteaed@lohkva.edu.ee

kodulehekülg 


2016. aasta veebruaris avati Lohkva Lasteaias kaks rühma Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele" abil Luunja vallavalitsuse projekti projekti

nr 2014-2020.2.01.002.01.15-0023 "Kahe sõimerühma loomine Lohkva Lasteaeda" kaudu. Projekt kestab 01.02.2016 – 31.01.2019. a.Valla hariduse strateegilised eesmärgid on:

 

·                    Konkurentsivõimelise üldhariduse pakkumine kõikides                                            kooliastmetes.


·                    Laste ja õpilaste arengut toetava, turvalise õpikeskkonna                                        kujundamine


·                    Kaasaegsete, mitmekesiste ja paindlike õppimisvõimaluste loomine


·                    Õpilaste individuaalsuse ja erivajaduste arvestamine


·                    Personali arendamine ja motiveerimine


·                    Luunja Keskkooli maine tõstmine ja õpirände vähendamine


·                    Haridusasutuste hoonete renoveerimine


·                    Lasteaiakohtade või lastehoiuvõimaluste tagamine Luunja valla                               lastele


·                    Heatasemelise ja mitmekesise huvialategevuse võimaldamine


·                    Sisulise koostöö süvendamine valla haridusasutuste vahel 

 

Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb